Медалион, зоос

Байгууллага болон хувь хүмүүсийн тэмдэглэлт үйл явдал ойн арга хэмжээны үеэр гардуулдаг дугуй болон зуйван хэлбэрээр хийгддэг дурсгалын медалион юм.

Хэмжээ: 40-70мм хооронд

Захиалгын тоо ширхэг: 50 ширхэгээс дээш

Медалион, зоос

Contact Seller