card

Медалион, зоос

Байгууллага болон хувь хүмүүсийн тэмдэглэлт үйл явдал ойн арга хэмжээны үеэр гардуулдаг дугуй болон зуйван хэлбэрээр хийгддэг дурсгалын медалион юм.
Хэмжээ: 40-70мм хооронд
Захиалгын тоо ширхэг: 100 ширхэгээс дээш

Contact Seller