card

Медаль нь тухайн байгууллагын билэгдлийг агуулсан, зарим нутаг уул ус газрын онцлог шинжийг тусгасан байна. Мөн цэрэг цагдаа, тусгай алба тангараг өргөсөн байгууллагын (жишээ нь, цагдаа, гал түймэр гэх мэт), таних хэрэгсэл болдог.

Ойн медаль, хүндэт тэмдгийг өөрсдийн байгууллагаа таниулах, ажилчид албан хаагчдаа урамшуулах зорилгоор ашигладаг. Цагдаа, хүчний байгууллагын тэмдэг нь дундад зууны үеэс эхэлдэг бөгөөд рыцариуд тэдний үнэнч байдлыг  илэрхийлдэг.

Тэмдэгийг ихэвчлэн металиар хийдэг. Түүнд зориулан тусгайлан ган хэв хийнэ.

Загвар тоо ширхэгээс үнэ хамаарч гарна.

Захиалгын доод хэмжээ 100 ширхэг ойролцоогоор 21-25 хоногийн хугацаа зарцуулагдана.                    

Contact Seller